پشتیبانی

سیستم مدیریت محتوای حرفه ای برای مشتریان خود پشتیبانی های متنوعی را ارئه می دهد. شما می توانید با توجه به نیاز خود، یکی از حالات پشتیبانی را انتخاب نمایید.

پشتیبانی طلایی

پشتیبانی طلایی

با انتخاب این پشتیبانی درخواست های شما در ردیف اولویت اول قرار داده و ظرف مدت حداکثر 24 ساعت، اولین

توافقی

پشتیبانی نقره ای

پشتیبانی نقره ای

با انتخاب این پشتیبانی درخواست های شما را در ردیف اولویت دوم قرار داده و ظرف مدت حداکثر 48 ساعت، اول

توافقی

پشتیبانی برنزی

پشتیبانی برنزی

با انتخاب این پشتیبانی درخواست های شما را در ردیف اولویت سوم قرار داده و ظرف مدت حداکثر 72 ساعت، اول

توافقی

نمایش 1 الی 3 از 3 (1 صفحه)