شرایط و قوانین

در هنگام ثبت سفارش دقت داشته باشید که سرویس و یا محصول مدنظر را به درستی و برای دامنه صحیح انتخاب کرده باشید. بعد از پرداخت امکان تغییر سرویس و دامنه وجود ندارد.